fbpx

意外保險比較

比較各大意外保險計劃的保障年期、保障項目及保費,直接挑選出最適合你的意外計劃!

甚麼情況下才需要意外保險?

意外保險,可以分為「現金賠償」和「實報實銷」兩部份。前者會在意外傷殘後賠償一筆現金予受保人,抑或是在意外住院後按日賠償現金,目的是補償失去工作能力的未來收入。後者則會保障意外引致的醫療費用,包括門診診斷檢測及物理治療,賠償是按實報實銷計算。

 

一般工作環境越危險,或者越常接觸運動,購買意外保險的需要便越大。

 
要特別注意的是:

只有同時符合「外在」、「非疾病」及「不可預期」這三大條件,意外保險才可獲得賠償。

而且不同程度的傷殘或者不同醫療項目,賠償額都各有不同。一些情況下,人壽、醫療及危疾保險也可以同時為意外狀況作出賠償,所以在考慮意外保額前,也可能先留意現有保障。

意外保險比較

常見疑問

意外保險會為受保人的意外情況提供賠償,一般只有較嚴重的狀況譬如斷肢或死亡才會提供大筆現金賠償,至於意外醫療部份通常要與意外傷殘一併購買,賠償方式是實報實銷,部份項目可能會有上限。

在一些指定的情況下,其他保險也能為意外情況提供賠償,例如:
人壽保險:可以在「意外」及「疾病」身故的情況提供現金賠償。
醫療保險:可以為「意外」及「疾病」入院的情況提供實際賠償。
危疾保險:可以為「意外傷殘」的情況提供現金賠償。

在考慮意外保障時,可以首先留意現有的保險是否已為意外狀況提供保障,避免保障重複。不過如果想要保障較輕微的傷殘狀況或者門診醫療,通常要選購意外保險才能有較全面的保障。

基本上分為兩種:

  • 純意外保險 – 沒有儲蓄成份,但一般保額較大
  • 回贈型意外保險 – 到期可取回本金,一般保額有限

考慮到購買足夠的保障才是首要考慮,一般不建議選擇回贈型的意外保險。
另外一般純意外保險多以職業劃分保費,如果投保人從事的職業相對危險,選擇劃一保費的意外保險會相對廉宜。

用戶購買計劃後,保單會由獨立的索償團隊為你跟進,一個WhatsApp訊息即可找到索償顧問為你解決問題。用戶日後只需認識一個電話號碼,便可找到專業人員為你解決問題,同時避免保單變成「孤兒單」。

你可以填寫你的聯絡資料,DarkMoney的服務專員會在稍後時間聯絡你,並為你預約持牌顧問面談及購買相關的保險計劃。

申請保險時,需準備以下文件:

  • 香港身份證或護照
  • 出世紙(如受保人為小朋友)
  • 過去三個月的住址證明
  • 相關的醫療報告(如有)

為令投保更暢順,請確保申請時帶齊以上文件。不過,根據個別情況可能會要求提供額外的文件,詳情請與持牌顧問查詢。

關於DarkMoney黑識理財

DarkMoney黑識理財 一個為你拆解陷阱嘅保險平台。
DarkMoney由2016年成立,致力為大眾揭露保險業嘅銷售陷阱 直至2020年,我哋更以「揭密真相」為我哋嘅願景, 希望令到平凡人唔會被表面資訊蒙蔽,由自己做最正確嘅決定!
呢家我地更設有「E+保險比較」功能, 令大眾能夠自己挑選到適合的理財工具。
真正值得信賴嘅,始終係客觀嘅數據同最熟悉自己嘅你!

免責聲明

DarkMoney 黑識理財是一個提供保險資訊的網站,不是一間持牌保險經紀公司或是一間持牌保險公司。因此,本網頁的內容僅供一般教育及參考用途,並不構成任何保險、理財、投資,或其他專業建議,亦不可以參與任何香港法例第四十一章《保險業條例》所定義的「受規管活動」,不會對任何產品作出推廣、建議、邀約,或就產品對閣下的適合性作出評估。

購買任何保險產品或進行有關保險決定前,閣下應以保險公司提供的資料為準,及尋求持牌保險中介人的獨立及專業意見。

網站之任何資料是以最大努力從不同渠道收集、驗證、更新而成。DarkMoney 黑識理財、關連人士、代理、董事、職員、員工將不會就有關資料引致的索償或損失負上任何責任,亦不保證或擔保有關資料之準確性、完整性和適時性。