fbpx

香港首個加密貨幣比較平台

讓你對Bitcoin了解更深 找出合適自己的投資方向

      請選擇想比較的加密貨幣產品

加密貨幣精選產品

為何需要比較加密貨幣交易所?

買比特幣方法有很多,例如比特幣找換店、比特幣交易所、比特幣自動櫃員機(ATM),甚至乎面對面交收同樣可以,而比特幣交易所/平台進行買賣相對上較方便和便宜。

不過現時Bitcoin交易所/平台越來越多,而且申請門檻不高,引致一些不法分子借買賣加密貨幣為名,收取客戶資金後便關閉平台,令大眾損失慘重,所以投資比特幣前必須小心比較各比特幣交易所。

加密貨幣比較

常見疑問

基本上和一般買賣股票的方式類似,不過大部分加密貨幣不能直接和法幣(港幣/美金)對換,所以第一步是需要入金(入法幣)到交易所,然後將法幣轉換成數碼版的貨幣(通常是USDT/USDC),之後才能進行買賣。

1. 埸外交易(用戶與用戶間進行交易)
2. 信用卡(透過第三方平台買幣)「手續費相對較高」
3. 銀行轉帳(較少平台有此功能)

最常見會有現貨交易(幣幣交易)和合約交易。

現貨交易(幣幣交易)即是買賣加密貨幣的現貨,購買後可傳送到自己的錢包作保存,成為Hodler(strong hold 加密貨幣的人)。

合約交易即是股票市場的期貨交易,可以買升(做多)或跌(做空),甚至可以槓桿至100倍。所以一般以短炒為主,並不建議新手進行此交易。

價格波動
雖然近月bitcoin波動率相對降低,但一日內有雙位數升幅是正常的情況,相反一日內下跌幾十%也絕對有可能,2020年3月比特幣就曾在一日內下跌40%。


監管風險
除了價格上的風險外,監管是另一個風險。由於暫時加密貨幣難以監管,你沒有可能知道和你交易的金錢是否合法,而當你將比特幣換成港元轉入銀行時,銀行亦有可能認為是「黑錢」。


遺失風險
加密貨幣表面上只是一串代碼,假如代碼遺失了,你所有資產便歸零,沒有辦法取回。

關於DarkMoney黑識理財

DarkMoney黑識理財 一個為你拆解陷阱嘅保險平台。
DarkMoney由2016年成立,致力為大眾揭露保險業嘅銷售陷阱 直至2020年,我哋更以「揭密真相」為我哋嘅願景, 希望令到平凡人唔會被表面資訊蒙蔽,由自己做最正確嘅決定!
呢家我地更設有「E+保險比較」功能, 令大眾能夠自己挑選到適合的理財工具。
真正值得信賴嘅,始終係客觀嘅數據同最熟悉自己嘅你!

免責聲明

DarkMoney 黑識理財是一個提供保險資訊的網站,不是一間持牌保險經紀公司或是一間持牌保險公司。因此,本網頁的內容僅供一般教育及參考用途,並不構成任何保險、理財、投資,或其他專業建議,亦不可以參與任何香港法例第四十一章《保險業條例》所定義的「受規管活動」,不會對任何產品作出推廣、建議、邀約,或就產品對閣下的適合性作出評估。

購買任何保險產品或進行有關保險決定前,閣下應以保險公司提供的資料為準,及尋求持牌保險中介人的獨立及專業意見。

網站之任何資料是以最大努力從不同渠道收集、驗證、更新而成。DarkMoney 黑識理財、關連人士、代理、董事、職員、員工將不會就有關資料引致的索償或損失負上任何責任,亦不保證或擔保有關資料之準確性、完整性和適時性。